اولین اردوی تابستانی دبستان در روز یک شنبه مورخ سوم تیرماه، اردوی تفریحی قلعه سحرآمیز واقع در شهر بازی ارم برگزار  شد 

 در ادامه گزارش تصویری از این برنامه را ببینید