دلت شاد و لبت پر خنده بادا 

سواد آموزیت فرخنده بادا 

جشن الفبای دانش آموزان پایه اول در محیطی سر شار از شور و نشاط و با حضور اولیا ی محترم برگزار شد در این برنامه دانش آموزان به اجرای برنامه های خود پرداختند 

جشن الفبا