خانه کودک آل طه

آشنایی با پیش دبستان

برنامه های پیش دبستان

حسّاسیّت سنین پیش از دبستان موجب شده است تاموسسه فرهنگی آموزشی آل طه  با بهره‌گیری از دانش روز، روش‌های نوین و ابزارهای مناسب، نسبت به رشد همه‌جانبه نوآموزان پیش‌دبستانی اهتمام ورزد. برنامه‌ها و فعّالیّت‌های پیش‌دبستانی  بهنوعی  طرّاحی و اجرا می‌گردد که کودکان مهارت‌های بنیادین مورد نیاز برای شرایط سنّی خود را کسب نمایند 

گوشه ای از فعالیت های نو آموزان در کلاس مونته سوری